• Gratis verzending vanaf € 100,- incl. BTW
  • Bestellingen worden binnen 3 werkdagen verzonden
  • Snelle service
  • Grammer levert uit eigen voorraad!

Privacybeleid / voorwaarden

Over ons privacybeleid

Airpress.nl geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Airpress.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21/09/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kan je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vind de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

E-mail en mailinglijsten

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van onze eigen mailserver. Wij hebben hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Externe partijen hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Wat we opslaan

De volgende gegevens kunnen worden opgeslagen:

  • Naam
  • Contact informatie
  • Mailadres
  • IP adres
  • Adresgegevens
  • Tracking gegevens voor remarketing
  • Andere informatie aan de hand van formulieren naar aanleiding van de klantenservice

Social media intergratie

Wij gebruiken diverse Social Media kanalen die gelinkt zijn met deze website. Alle social media zijn derde partij cookies en dat betekent dat wij geen invloed hebben op het beleid en wat men collecteers. Hieronder vind je de lijst van welke social media kanalen die wij gebruiken:

Tevens maken wij gebruik van Facebook Pixel. De Facebook Pixel module wordt gebruikt om de effectiviteit van advertenties te meten en advertenties beter op voorkeuren van gebruikers van Facebook te laten aansluiten.

Betalingsverwerkers

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Adyen. Adyen verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals de bankrekening- of creditcardnummer. Adyen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Adyen behoudt zich het recht om jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Adyen deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Adyen's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Adyen bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL, GLS, DPD, PostNL en Hoekstra voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met de bovengenoemde partijen delen. De vervoerder gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat onderaannemers inschakelt, stellen de vervoerders jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Unit 4/Wholesale. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. De persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Unit 4/Wholesale is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Unit 4/Wholesale gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Wanneer je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij jou hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld het IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan NV Fribel op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij jouw vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Airpress.nl. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics: Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en producten. Lees hier meer over Google cookies.

Ook gebruiken we Microsoft producten voor data verzameling, Hubspot als CRM systeem voor support en data verzameling en Hotjar om annoniem te tracken hoe het zoekgedrag is van de klant op onze website.

Lijst van gebruikte cookies

De tabel hieronder geeft aan welke cookies we gebruiken en eventueel op jou computer kunnen opslaan.

COOKIE Name COOKIE Beschrijving
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
CART Informatie over jou winkelwagen en welke producten hierin zitten.
CATEGORY_INFO Slaat de categorie gegevens op om pagina's sneller te laden voor jou.
CUSTOMER Een versleutelde versie van jou klant id die je gebruikt op onze webshop.
CUSTOMER_AUTH Een proces om aan te tonen of je bent ingelogd of niet.
CUSTOMER_INFO Een versleutelde versie van in welke klantengroep jij thuis hoort.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Slaat de Klant Segment ID op.
EXTERNAL_NO_CACHE Een status of caching wel of niet aanslaat.
PHPSESSID Jou sessie ID op de server.
GUEST-VIEW Staat bezoekers toe de eigen orders te bekijken.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link naar je winkelwagen en bekeken geschiedenis op onze website wanneer de bezoeker daarnaar vraagt.
STF Informatie over producten die door bezoeker naar vrienden zijn gestuurd.
STORE De webwinkel en taal die de bezoeker heeft geselecteerd.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of de bezoeker cookies heeft geaccepteerd.
CookieConsent Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.
MAGE-CACHE-SESSID Faciliteert caching op de browser zodat de pagina sneller laad.
MAGE-CACHE-STORAGE Faciliteert caching op de browser zodat de pagina sneller laad.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Faciliteert caching op de browser zodat de pagina sneller laad.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Faciliteert caching op de browser zodat de pagina sneller laad.
SECTION-DATA-IDS Faciliteert caching op de browser zodat de pagina sneller laad.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Faciliteert caching op de browser zodat de pagina sneller laad.
X-MAGENTO-VARY Faciliteert caching op de browser zodat de pagina sneller laad.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Faciliteert vertaling van content naar verschillende talen.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Faciliteert vertaling van content naar verschillende talen.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Privacybeleid voor Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Voor dit doel plaatst Google cookies op de computer, hiermee kan het gebruik van de website worden geanalyseerd. De verzamelde informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen, inclusief het IP-adres. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen alleen anoniem worden opgeslagen. Door deze instelling verkort Google de IP-adressen die worden geregistreerd binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voordat ze worden opgeslagen. Google gebruikt de verzamelde informatie om het gebruik van de websites te evalueren en rapporten hierover op te stellen. Google Analytics is ingesteld om de gegevens binnen 14 maanden na het genereren te verwijderen.

De gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, subparagraaf 1, letter f) GDPR met als legitiem belang het aanbod op deze website te verbeteren.

Het plaatsen van de Analytics-cookie kan worden voorkomen door de browser zo in te stellen dat deze alle cookies weigert. Dit kan echter invloed hebben op de mogelijkheid om deze website te gebruiken. Het verzamelen van gegevens door Google kan ook worden voorkomen door de installatie van de volgende browser plug-in: Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomt ook dat je op de volgende link klikt. Hierdoor wordt een overeenkomstige opt-out-cookie ingesteld: Deactiveren van het verzamelen van gegevens door Google Analytics voor deze website.

Meer informatie over de gegevensbescherming door Google vindt u op: Google - Privacybeleid & Gebruiksvoorwaarden.

Privacybeleid voor Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google AdSense maakt de integratie van advertenties op websites mogelijk. Hiervoor plaatst Google cookies (kleine tekstbestanden) op het apparaat of geeft web beacons (onzichtbare pixels) weer. Hiermee kunnen websitebezoeken worden geanalyseerd. Ad targeting cookies stellen Google en zijn partners in staat om advertenties weer te geven aan gebruikers op basis van bezoeken aan deze website of andere websites. De verzamelde informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen, inclusief het IP-adres. Google kan deze informatie aan derden doorgeven.

De gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 subparagraaf 1 letter f) GDPR met als legitiem belang het verbeteren van het websiteaanbod en de reclame.

Het plaatsen van de AdSense-cookie kan worden voorkomen door de browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd. Dit kan echter invloed hebben op de mogelijkheid om deze website te gebruiken. Je kan epersonaliseerde advertenties ook uitschakelen op de volgende pagina: Mijn advertentiecentrum.

Meer informatie over gegevensbescherming door Google vindt u op: Google - Privacybeleid & Gebruiksvoorwaarden.

Links naar andere websites

Op onze website kunnen links staan die verwijzen naar andere websites. Als je op deze links klikt dan moet je erom denken dat wij geen zeggenschap over die andere website hebben en dus ook niet in kunnen staan voor de consequenties. We kunnen daarom ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de beveiliging en bescherming van jouw gegevens of privacy. Wees daar voorzichtig en kijk ook daar naar de Privacy Voorwaarden.

Beveiliging

We zijn toegewijd om jouw informatie en gegevens beveiligd te houden. De gehele webshop is beveiligd met SSL certificaten om alles zoveel mogelijk te beveiligen en verzekeren. Dit betreft alle informatie die je invult op onze webshop. Onze netwerkomgeving is voorzien van up to date beveiliging.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Nederland

Airpress Holland - VRB Friesland BV
Junokade 1
8938 AB Leeuwarden
T: +31 (0)58 - 2 846 846
E: info@airpress.nl

Contactpersoon voor privacyzaken: info@airpress.nl (T.a.v. Afdeling privacyzaken)

België

Fribel NV – Airpress België
Molenberglei 30
B-2627 Schelle (Antwerpen)
T: +32 (0)3 - 820 99 90
E: info@airpress.be

Contactpersoon voor privacyzaken: info@airpress.be (T.a.v. Afdeling privacyzaken)