Privacybeleid / voorwaarden

Over ons privacybeleid

VRB Friesland geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van VRB Friesland. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 07/06/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware:

Wijzijn.Guru

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Wijzijn.Guru. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Wijzijn.Guru heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wijzijn.Guru is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Wijzijn.Guru maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

E-mail en mailinglijsten

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van onze eigen mailserver. Wij hebben hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Externe partijen hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Wat we opslaan

De volgende gegevens kunnen worden opgeslagen:

  • naam
  • contact informatie
  • Mailadres
  • IP adres
  • Adresgegevens
  • Tracking gegevens voor remarketing
  • andere informatie aan de hand van formulieren naar aanleiding van de klantenservice

Social media intergratie

Op onze websites tonen wij bij onze producten en webpagina's buttons waarmee u onze producten en/of pagina's kunt delen en promoten via social media. Hiervoor werken wij met de module van AddThis. AddThis is een dienst die social media buttons levert voor andere websites. Voor meer informatie over wat AddThis met de verzamelde gegevens doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van AddThis.

Tevens maken wij gebruik van Facebook Pixel. De Facebook Pixel module wordt gebruikt om de effectiviteit van advertenties te meten en advertenties beter op voorkeuren van gebruikers van Facebook te laten aansluiten.

Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Docdata. Docdata verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Docdata heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Docdata behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Docdata deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Docdata's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Docdata bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL, GLS, DPD, PostNL en Hoekstra voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met de bovengenoemde partijen delen. De vervoerder gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat onderaannemers inschakelt, stellen de vervoerders uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Unit 4. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Unit 4 is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Unit 4 gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan NV Fribel op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van VRB Friesland BV. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en producten.

Lijst van gebruikte cookies

De tabel hieronder geeft aan welke cookies we gebruiken en eventueel op jou computer kunnen opslaan.

COOKIE Name COOKIE Beschrijving
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
CART Informatie over jou winkelwagen en welke producten hierin zitten.
CATEGORY_INFO Slaat de categorie gegevens op om pagina's sneller te laden voor jou.
CUSTOMER Een versleutelde versie van jou klant id die je gebruikt op onze webshop.
CUSTOMER_AUTH Een proces om aan te tonen of je bent ingelogd of niet.
CUSTOMER_INFO Een versleutelde versie van in welke klantengroep jij thuis hoort.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Slaat de Klant Segment ID op.
EXTERNAL_NO_CACHE Een status of caching wel of niet aanslaat.
PHPSESSID Jou sessie ID op de server.
GUEST-VIEW Staat bezoekers toe de eigen orders te bekijken.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link naar je winkelwagen en bekeken geschiedenis op onze website wanneer de bezoeker daarnaar vraagt.
STF Informatie over producten die door bezoeker naar vrienden zijn gestuurd.
STORE De webwinkel en taal die de bezoeker heeft geselecteerd.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of de bezoeker cookies heeft geaccepteerd.
MAGE-CACHE-SESSID Faciliteert caching op de browser zodat de pagina sneller laad.
MAGE-CACHE-STORAGE Faciliteert caching op de browser zodat de pagina sneller laad.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Faciliteert caching op de browser zodat de pagina sneller laad.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Faciliteert caching op de browser zodat de pagina sneller laad.
SECTION-DATA-IDS Faciliteert caching op de browser zodat de pagina sneller laad.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Faciliteert caching op de browser zodat de pagina sneller laad.
X-MAGENTO-VARY Faciliteert caching op de browser zodat de pagina sneller laad.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Faciliteert vertaling van content naar verschillende talen.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Faciliteert vertaling van content naar verschillende talen.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Links naar andere websites

Op onze website kunnen links staan die verwijzen naar andere websites. Als je op deze links klikt dan moet je erom denken dat wij geen zeggenschap over die andere website hebben en dus ook niet in kunnen staan voor de consequenties. We kunnen daarom ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de beveiliging en bescherming van jou gegevens of privacy. Wees daar voorzichtig en kijk ook daar naar de Privacy Voorwaarden.

Beveiliging

We zijn toegewijd om jou informatie en gegevens beveiligd te houden. De gehele webshop is beveiligd met SSL certificaten om alles zoveel mogelijk te beveiligen en verzekeren. Dit betreft alle informatie die u invult op onze webshop. Onze netwerkomgeving is voorzien van up to date beveiliging.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Nederland

Airpress Holland - VRB Friesland BV
Junokade 1
8938 AB Leeuwarden
T: +31 (0)58 - 2 846 846
E: info@airpress.nl

Contactpersoon voor privacyzaken: info@airpress.nl (T.a.v. Afdeling privacyzaken)

België

Fribel NV – Airpress België
Molenberglei 30
B-2627 Schelle (Antwerpen)
T: +32 (0)3 - 820 99 90
E: info@airpress.be

Contactpersoon voor privacyzaken: info@airpress.be (T.a.v. Afdeling privacyzaken)